Hier de titel van de pagina

Reisvoorwaarden werkvakantie 2019

1. Aanmelding

Aanmelden voor een werkvakantie doe je door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website. Een onvolledig ingevuld aanmeldingsformulier wordt niet als aanmelding behandeld. Deelnemers worden op volgorde van ontvangst van de aanmelding geplaatst. Zo spoedig mogelijk na je aanmelding ontvang je een voorlopige bevestiging van je aanmelding. Zodra je de reisvoorwaarden ondertekend hebt ingeleverd bij de commissie is je aanmelding definitief.

2. Wie mogen er mee?

Jongeren die op de datum van vertrek minimaal 15 jaar zijn. Onder de 18 jaar met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)

3. Motivatie

Iedereen heeft natuurlijk eigen redenen om zijn/haar vakantie op deze manier te besteden. We verwachten dat jij je kunt vinden in één of meerdere redenen die hieronder beschreven staan:

 • Je bouwt aan de contacten met medegelovigen uit een ander land en een andere cultuur. Voor de gemeente is het een heel belangrijk teken dat ze broeders en zusters ver weg in Nederland hebben, waarmee ze zich door geloof en liefde verbonden mogen weten.

 • Door je handen uit de mouwen te steken help jij je medemens die het financieel minder goed heeft dan jij.

 • Je bent bewogen met mensen die God nog niet (persoonlijk) kennen en wilt hen met het evangelie in aanraking brengen.

 • Je wilt leren van mensen die in een andere cultuur hun geloof beleven. Je bent bereid om in deze context na te denken over je eigen geloof en je rol in jouw kerkelijke gemeente.

4. Reis - en verblijfskosten

De reis- en verblijfskosten voor 2019 bedragen €400,-. Bij de reis- en verblijfskosten zijn inbegrepen: reisverzekering, vervoer, maaltijden en accommodaties. Niet inbegrepen zijn: consumpties en eten buiten de geplande maaltijden en excursies. Mocht het zijn dat de totale som van de reis- en verblijfskosten lager uitvalt, dan wordt het overige deel besteedt aan het project. Mocht het zijn dat de totale som van de reis- en verblijfskosten hoger uitvalt, dan wordt het tekort aangevuld met projectgeld.

5. Betaling reis- en verblijfskosten

Het bedrag dient uiterst 1 juli 2019 overgemaakt te zijn naar het rekeningnummer NL 82 INGB 0679 3217 48 t.n.v. P.A. Heijstek.

6. Projectgeld

Per persoon zamel je geld in voor het project waarvoor jij je gaat inzetten. Het bedrag hiervoor is €600,-. Je bent vrij om te bepalen hoe je dit geld inzamelt. Vanuit de commissie wordt indien wenselijk ondersteuning geboden voor inzameling van het projectgeld. De bedragen dienen bij de Stichting Vrienden van Zjitomir op een rekening te worden gestort met een speciale werkvakantiecode en vermelding van je naam.

7. Annulering of wijziging door de commissie

De commissie kan bij te weinig aanmeldingen een reis niet door laten gaan. De commissie zal dan het betaalde bedrag aan reis- en verblijfskosten geheel terugstorten. Wanneer een deelnemer door ongepast gedrag het verloop van de reis ernstig verstoort, kan de reisbegeleiding besluiten hem of haar naar huis te sturen. De deelnemer is aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

8. Gebruik van alcohol, drugs e.d.

Het gebruiken van alcohol, tabak en drugs zijn tijdens de hele werkvakantie ten strengste verboden! Deze strenge maatregel komt voort uit het feit dat de werkzaamheden juist in en rond een afkickcentrum plaatsvinden. De in behandeling zijnde cliënten mogen niet door toedoen van de deelnemers in verleiding gebracht worden terug te vallen in hun verslaving. Bij overtreding wordt de deelnemer direct naar huis gestuurd. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

9. Annulering door de deelnemer

Het annuleren van een reis kan per mail. De annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annuleren:

 • meer dan 1 maand voor vertrek: 50% van de reissom,

 • minder dan 1 maand voor vertrek: de totale reissom.

Wanneer de deelnemer annuleert wegens ziekte, ongeval of familieomstandigheden is er in overleg een aangepaste regeling te treffen.

10a. Risico en veiligheid

Alle deelnemers, inclusief reisbegeleiding, nemen geheel op eigen risico deel aan de werkvakantie. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvaarding van werkzaamheden en het bijbehorende risico. De commissie is niet aansprakelijk te stellen voor eventueel letsel en de gevolgen daarvan, die opgelopen worden tijdens de werkvakantie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich verantwoordelijk gedragen en waken voor de veiligheid van zichzelf en de personen in hun omgeving. Concreet betekent bijvoorbeeld dat de deelnemers:

 1. Zich houden aan de (veiligheids)instructies van de reisbegeleiders en de projectleiding ter plaatse.

 2. Respectvol omgaan met de op de plek van bestemming geldende regels op cultureel, maatschappelijk en godsdienstig gebied. Houd er rekening mee dat er veel anders is dan in Nederland (kerkdiensten, eten, verhouding jongens en meisjes, houding ten opzichte van gehandicapten, sanitair, enzovoort).

 3. De groep nooit zonder toestemming van de reisbegeleiding verlaten.

 4. Oog voor elkaar hebben. Het is niet toegestaan je te distantiëren van de groep op wat voor manier dan ook.

 5. Gereedschap en andere materialen op de voorgeschreven wijze gebruiken.

10b. Vrijwilligheid, verzekering en vrijwaring

Er is tussen de commissie en haar deelnemers (inclusief reisbegeleiding) geen sprake van een arbeidsrechtelijke verhouding en er kunnen ook geen rechten geclaimd worden die bij een arbeidsverhouding behoren. De betalingen van de reizen lopen via de commissie, omdat op deze wijze goed kan worden bijgehouden of betalingen zijn voldaan. De concrete werkactiviteiten worden ter plaatse door de projectleiding opgedragen. Andere (vakantie) activiteiten worden door de commissie georganiseerd.

11. Invulling van de zondag

Het is de bedoeling dat op zondag twee kerkdiensten bezocht worden. Als dit niet mogelijk is, zal de groep zelf voor een alternatieve invulling zorgen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bij de verdere invulling van de zondag rekening houden met anderen.

12. Reispapieren

Je hebt altijd een paspoort nodig, dat na vertrek uit het land van bestemming nog zes maanden geldig moet zijn.

13. Reisdata

De genoemde reisdata is een indicatie. Het is nog niet duidelijk of per auto, bus of vliegtuig wordt gereisd. In de meeste gevallen zal van deze data niet worden afgeweken, maar er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld met het boeken van de tickets een andere vertrek- of aankomstdag financieel aantrekkelijker is. Omdat bij het vaststellen van de werkvakanties m.b.t. het vervoer nog niet alles bekend is, kan de stichting besluiten de reis aan te passen. Uiteraard wordt dat altijd in overleg met jou gedaan, maar houdt er wel rekening mee bij de planning van andere activiteiten.

14. Gezondheid

In de gebieden waar je naartoe gaat, wordt het eten zoveel mogelijk op een hygiënisch verantwoorde manier bereid. Dat wil niet zeggen dat de gebruikte methodes altijd overeenstemmen met die van ons. Als je maag en ingewanden snel van streek zijn, is het goed om kritisch te letten op wat je eet en drinkt. We proberen zoveel mogelijk voedsel vanuit Nederland mee te nemen. Op werkdagen zul je dan ook vooral bekende maaltijden voorgeschoteld krijgen. Voor iedereen geldt: was je handen regelmatig, drink geen water uit een rivier of beek. Vaccinaties zijn niet verplicht. Geef op het aanmeldingsformulier aan of je medicijnen gebruikt en zo ja, welke. Bespreek het ook met je reisbegeleider. Als er onverhoopt iets op doet in de vakantie, kan de groep en de mensen ter plaatse adequater handelen.

15. Voorbereidingen

Er wordt inzet en vrije tijd van je verwacht voordat je op werkvakantie gaat! Vanaf je aanmelding kom je als groep regelmatig bij elkaar om de zaken door te spreken. De mogelijkheid om acties als groep te organiseren hangt af van de andere deelnemers. Het is voor ieder zijn eigen verantwoordelijkheid dat het projectgeld ingezameld wordt. Tijdens deze vergaderingen ontvang je informatie over de reis en voor zover bekend de werkzaamheden.

16. In geval van calamiteiten

De commissie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: een negatief reisadvies van de Nederlandse autoriteiten, een natuurramp, oorlog, staking, een demonstratie, een terroristische of criminele activiteit. Ook wanneer de reis om één van bovenstaande redenen wordt afgelast, kan de commissie retournering van betalingen niet garanderen. Voor ziekte, ongeval, onjuiste medische handeling, vermissing, diefstal, etc. kan de commissie niet aansprakelijk worden gesteld.

17. Reisbegeleider

De reisbegeleiders zien er namens de stichting op toe dat de vakantie overeenkomstig de grondslag en het doel van de commissie verloopt. Ze zijn niet verantwoordelijk voor eventueel letsel en de gevolgen daarvan, die deelnemers oplopen tijdens de werkvakantie.

18. Klachten

Wanneer er onverhoopt een klacht ontstaat, kun je deze indienen bij de reisbegeleider of schriftelijk bij de commissie. De commissie neemt dan contact op voor afhandeling van de klacht.

19. Vrijwaringsverklaring

Ondergetekende vrijwaart de commissie fondswerving en het bestuur van stichting Vrienden van Zjitomir, gevestigd te Sliedrecht, ter zake van kosten, schade en de gevolgen daarvan, die opgelopen worden tijdens de werkvakantie, of de daarbij behorende reis.

20. Ten slotte

De commissie kan besluiten iemand niet te accepteren voor deelname aan een reis.


Warning: include(/HTMLFiles/asides.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\Documents\Sites\werkvakantieoekraine\werkvakantieoekraine.nl\wwwroot\conditions.php on line 204

Warning: include(): Failed opening '/HTMLFiles/asides.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\Documents\Sites\werkvakantieoekraine\werkvakantieoekraine.nl\wwwroot\conditions.php on line 204